Varnost pri delu in požarna varnost

O podjetju


V letu 2015 smo praznovali 20. LETNICO DELOVANJA!


Začetek dejavnosti pod nazivom OPUS BIRO
sega v leto 1995, ko so se pri različnih delodajalcih pokazale potrebe po uvajanju storitev zunanjih izvajalcev, kar je pri mnogokaterih predstavljalo zmanjševanje stroškov v primerjavi z zaposlovanjem lastnih delavcev.

Z dejavnostjo je začel Jože Fink, ki je kot pravnik izvajal predvsem svetovalne storitve na področju delovnih razmerij, kadrovanja in statusnega prava. Za določene naročnike je organiziral tudi službo fizičnega varovanja in vzdrževanja objektov.

Kasneje, predvsem pa po uveljavitvi Zakona o varnosti in zdravju pri delu v letu 1999, pa so se pokazale potrebe tudi po izvajanju storitev varstva pri delu in varstva pred požarom. V sklopu storitev za naročnike izvajamo tudi knjigovodske storitve.

Področje varnosti in zdravja pri delu zahteva celovit pristop. Vsako delovno mesto predstavlja določeno tveganje, ki lahko predstavlja pojav poškodbe pri delu, zdravstvene okvare, invalidnosti... Potrebni so varnostni ukrepi, od zagotavljanja varne delovne opreme in delovnega okolja, uporabe ustrezne varovalne opreme do ustrezne usposobljenosti delavcev za varno delo. Samo zdravstveno sposobni, usposobljeni in zadovoljni delavci bodo uspešni, s tem pa tudi uspešen delodajalec.

Osnova za ureditev področja varstva pred požarom v objektih je študija oz. zasnova požarne varnosti (faza PGD/ PZI) ter požarni red, v katerem se opredeli preventivne ukrepe ter naloge in navodila za ravnanje v primeru požara. Za določene objekte morajo biti izdelani tudi požarni načrti in načrti evakuacije, v katerih se prikaže lokacije gasilne opreme, ročnih javljalnikov in smeri evakuacije iz objekta. Objekti morajo biti opremljeni z gasilno opremo, določeni tudi s sistemi aktivne požarne zaščite. Velik pomen predstavlja tudi seznanitev zaposlenih in drugih prisotnih v objektih s preventivnimi ukrepi in navodili ter nenazadnje tudi praktično usposabljanje s prikazom aktiviranja gasilne opreme. 

Danes OPUS BIRO predstavlja podjetje, ki izvaja strokovne naloge na 4 področjih, katere potrebuje sleherni delodajalec. Izvajamo celovite storitve s področij:
  • VARNOSTI PRI DELU,
  • VARSTVA PRED POŽAROM,
  • DELOVNIH RAZMERIJ in
  • KNJIGOVODSTVA.

Storitve izvajamo strokovno usposobljeni zaposleni tehniško-varnostne, pravne in ekonomske smeri. Naša stalna skrb je, da se dodatno usposabljamo in strokovno dopolnjujemo ter sledimo spremembam zakonodaje in trendom dela. Naše delo sloni na terenskem delu, delujemo pa na sedežu dejavnosti in podružnici v Šentjerneju. Storitve opravljamo na območju Novega mesta, celotne Dolenjske in tudi širše po Sloveniji.