Varnost pri delu in požarna varnost

Varstvo pred požarom

Cilji Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 03/07, UPB1; 09/11) so varovanje ljudi, premoženja in okolja pred požarom ali eksplozijo. 

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom, podzakonskih predpisov in pooblastila URSZR št. 8450-163/2011-2-DGZR za delodajalce, lastnike ali uporabnike poslovnih, proizvodnih, javnih in večstanovanjskih objektov poleg svetovanja nudimo:

 • izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom v smislu pooblaščene osebe za varstvo pred požarom,
 • izdelavo ocen požarne ogroženosti,
 • izdelavo požarnih redov,
 • izdelavo načrtov evakuacije in požarnih načrtov,
 • usposabljanje delavcev iz varstva pred požarom,
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije/ izvajanje požarne straže,
 • praktično usposabljanje s prikazom gašenja

Preberite NAŠ ČLANEK o varstvu pred požarom v Našem glasilu Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto:
članek o varstvu pred požarom - glavne novosti spremenjene zakonodaje (št.1; marec 2012; stran 12,13)
- splošni članek o varnosti pri delu/ varstvu pred požarom (št. 1; januar 2014; stran 15)
- članek o varni evakuaciji iz objektov (št. 4; december 2015; stran 12)


Izvajamo tudi ostale storitve, vezane na varstvo pred požarom, in sicer:
 • opremljanje objektov z ročnimi gasilniki,
 • opremljanje objektov, prostorov in gasilne opreme z varnostnimi znaki,
 • vodenje predpisanih evidenc,
 • organiziranje pregledov in meritev gasilne opreme, sistemov aktivne požarne zaščite, 
 • organizacija vaj evakuacije iz objektov 
 • NOVO - izvajanje meritev na elektroinstalacijah/ strelovodih po programu EDISON - NOVO